Sociocracy - Σοσιοκρατία - Soziokratie

English below

Πιστοποιήσεις και προσόντα

Είμαι Σοσιοκρατική συντονίστρια επί του παρόντως εκπαιδεύομαι ως Σοσιοκρατική Ειδικός.

Από το φθινόπωρο του 2018 προσφέρω τις ικανότητες γνώσεις μου σαν ως διοργανώτρια και από τον Ιανουάριο του 2020 εφαρμόζω τις τεχνικές αυτές σε έναν μικρό οργανισμό στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ένα από το 10 ιδρυτικά μέλη του  Ελληνικόού Κέντρου Σοσιοκρατίας, και μπορώ να παρέχω εφαρμογή και συντονισμό με βάση τη Σοσιοκρατία στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.

 

Τι είναι η Σοσιοκρατία

Η Σοσιοκρατία είναι ένα ολιστικό σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης οργανισμών. Βασίζεται σε αρχές, μεθόδους και υποδομές που δημιουργούν ένα ανθεκτικό και συνεκτικό σύστημα. Βασίζεται στη διαφάνεια, την ευρύτητα και χωρίς εξαιρέσεις συμμετοχή, την ατομική ευθύνη και ανάληψη ευθυνών, για να αυξήσει την αρμονία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των ομάδων.

 

Η Μέθοδος του Κύκλου της Σοσιοκρατίας αναπτύχθηκε στην Ολλανδία από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και επιχειρηματία Gerard Endenburg και βασίζεται στο έργο των Ειρηνιστών και εκπαιδευτικών Betty Cadbury και Kees Boeke και πρόκειται για μια πρόσφατη προσέγγιση της μεθόδου.

 

Σε ποιους απευθύνεται η Σοσιοκρατία

Η Σοσιοκρατική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει πολλές ομάδες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Οσον αφορά οργανισμούς, εταιρίες, σχολεία, η Σοσιοκρατική δομή πέρα από το να αυξήσει την αποδοτικότητα, βοηθά στη διαφάνεια των διαδικασιών, και στην υπευθυνότητα και υποστηρικτικότητα των μελών.

 

Οι 4 βάσεις της Σοσιοκρατίας

Ο σοσιοκρατικός οργανισμός αποτελείται από μια ιεραρχία αυτόνομων κύκλων. Κάθε κύκλος αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει εις πέρας, να αξιολογήσει και να ελέγξει τις διαιδικασίες για να πετύχει τους σκοπούς του. Αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μέσα στις πολιτικές του ευρύτερου οργανισμού. Οι κύκλοι είναι επίσης υπεύθυνοι για την εξέλιξή τους και την εξέλιξη του κάθε μέλους τους.

 

Οι απόφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση, όταν δεν υπάρχουν άλλες "βαρυσήμαντες ενστασεις", όταν δηλαδή, υπάρχει εμπεριστατωμένη συγκατάθεση από όλα τα μέλη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες, συζητήσιμες και βασισμένες στην ικανότητα του ενισταμένου να εργασθεί παραγωγικά για τους στόχους της ομάδας. 'Ολες οι αποφάσεις που αφορούν τακτικές πολιτικές λαμβάνονται με συγκατάθεση, αν και η ομάδα μπορεί να συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει μια άλλη μέθοδο λήψης αποφάσεων.

 

Κάθε κύκλος είναι διπλός συνδεδεμένος με τον επόμενο υψηλότερο κύκλο. Ο αρχηγός η διεύθυνση ενός κύκλου είναι εξ ορισμού μέλος του επόμενου υψηλότερου κύκλου και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τον ευρύτερο οργανισμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του κύκλου του οποίου είναι υπεύθυνος. Ακόμα, κάθε κύκλος εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, που θα εκπροσωπεί τις θέσεις του κύκλου του στον επόμενο υψηλότερο κύκλο.

 

Μέσα από την ανοιχτή ψήφο, τα άτομα εκλέγονται για τα εκάστοτε καθήκοντα. Τα μέλη του κύκλου προτείνουν τους εαυτούς τους ή άλλα μέλη και παρουσιάζουν τα επιχειρήματα για αυτή τους την επιλογή. Μετά από συζήτηση, τα μέλη μπορούν (κάτι που γίνεται συχνά) να αλλάξουν τις προτάσεις τους, και ο συντονιστής της συζήτησης θα προτείνει την εκλογή του ατόμου για το οποίο έχουν ειπωθεί τα δυνατότερα επιχειρήματα. Τα μέλη του κύκλου μπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις, οπότε ακολουθεί περαιτέρω συζήτηση, ή ο κύκλος δίνει την συγκατάθεσή του για την πρόταση.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.sociocracy.gr


My qualification and offers

I am a sociocray facilitation graduate and currently in training to become a sociocratic expert.

Since Autumn 2018 I am offering my skills as a facilitator and since January 2020 the first implementation in a small organisation in Thessaloniki.

I am one of the 10 founding members of the Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας, the Greek Sociocracy Center and can provide sociocratic facilitation and implementation in Greek, English and German.

 

What is Sociocracy

Sociocracy is a whole systems approach to designing and leading organizations. It is based on principles, methods, and a structure that create a resilient and coherent system. It relies on transparency, inclusiveness, and accountability to increase harmony, effectiveness, and productivity in groups.

 

The Sociocratic Circle-Organization Method (SCM) was developed in the Netherlands by electrical engineer and entrepreneur Gerard Endenburg and is based on the work of peace activists and educators Betty Cadbury and Kees Boeke and is a recent instantiation of the approach.

 

For whom is Sociocracy

Sociocratic facilitation can help many groups to be more efficient in decision making.

For organisations, companies, schools the Sociocratic structure can also help to be more efficient, but also to be more transparent and to have more responsible and supportive members.

 

The four basic principles of Sociocracy

The sociocratic organization is composed of a hierarchy of autonomous circles. Each circle has the responsibility to execute, measure, and control its own processes in achieving its goals. It governs a specific domain of responsibility within the policies of the larger organization. Circles are also responsible for their own development and for each member's development.

 

Decisions are made by consent, when there are no remaining "paramount objections", that is, when there is informed consent from all participants. Objections must be reasoned and argued and based on the ability of the objector to work productively toward the goals of the organization. All policy decisions are made by consent, although the group may consent to use another decision-making method. 

 

Every circle is double-linked with the next higher circle. A circle's operational leader is by definition a member of the next higher circle and represents the larger organization in the decision-making of the circle they lead. Each circle also elects a representative to represent the circles' interests in the next higher circle. 

 

Individuals are elected to roles and responsibilities in an open election. Members of the circle nominate themselves or other members of the circle and present reasons for their choice. After discussion, people can (and often do) change their nominations, and the discussion leader will suggest the election of the person for whom there are the strongest arguments. Circle members may object and there is further discussion or the circle gives a consent to the suggestion. 

 

More information (in Greek): www.sociocracy.gr